Aktuelnosti

Aktuelnosti iz LOKa

22.06.2018.

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 5596/03/18 od 18.06.2018. godine, LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA

poslovna zgrada sa dvorištem i objektom s pomoćnim prostorijama,
ulica Skenderija br. 13. i 11. u Sarajevu

I. Prodavac

Prodavac nekretnina je LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo, sa sjedištem u ul. Skenderija br. 13, 71000 Sarajevo.

II. Predmet prodaje

Predmet prodaje zajedno su sljedeće nekretnine:

- poslovna zgrada u Sarajevu, ul. Skenderija br. 13, koja ima podrum, prizemlje i tri sprata, ukupne bruto površine prizemlja 240m2, ukupne neto površine svih pet etaža 1.020m2, sa dvorištem površine 203m2;

- objekat u Sarajevu, ul. Skenderija br. 11, u dvorištu iza poslovne zgrade, spratnosti P+1, koji čine četiri ranija stana (u prizemlju 37m2 i 34m2, na spratu 53m2 i 18m2), koji se sada koriste kao privremene pomoćne prostorije.

Zainteresirana lica mogu izvršiti pregled predmeta prodaje i uvid u vlasničku dokumentaciju, uz prethodnu najavu i dogovor sa ovlaštenim licem LOK MKF.

III. Početna cijena

Za navedene nekretnine kao predmet prodaje zajedno početna cijena iznosi 3.100.000,00 KM.
Ponude niže od navedene početne cijene neće biti razmatrane.

IV. Prenos vlasništva i predaja u posjed

Prenos vlasništva vrši se na osnovu notarski obrađenog ugovora o kupoprodaji predmetnih nekretnina, nakon uplate cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene.
LOK MKF koristi predmetne nekretnine, tako da će rok za njihovu predaju kupcu u posjed biti predmet pregovora sa ponuđačem i konačno utvrđen kupoprodajnim ugovorom.

V. Pravo učešća

Pravo učešća po ovom javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

VI. Prijava na javni oglas

Prijava na ovaj javni oglas se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće:

(1) identitet ponuđača:
- za pravno lice puni naziv, adresa sjedišta, ime i prezime i svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje, e-mail adresa i broj telefona, kontakt osoba i broj telefona;
- za fizičko lice ime i prezime, adresa prebivališta, broj lične karte, e-mail adresa i broj telefona;
(2) izjavu da se podnosi ponuda za kupovinu nekretnina zajedno kako su navedene pod tačkom II. javnog oglasa;
(3) ponuđeni iznos i rok plaćanja kupoprodajne cijene;
(4) predloženi rok za predaju nekretnina u posjed;
(5) izjavu spremnosti za pregovaranje o konačnim uslovima kupoprodaje;
(6) rok važenja ponude u cjelini, koji ne može biti kraći od 30 dana po isteku dolje naznačenog roka za podnošenje prijava na javni oglas;
(7) potpis podnosioca, lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica, odnosno potpis fizičkog lica kao ponuđača.

VII. Postupak po prijavama na javni oglas

Ukoliko bude primljena jedna ili više urednih prijava, LOK MKF će nakon razmatranja ocijeniti da li je zadovoljavajuća, odnosno ako ih je više primljeno koje su zadovoljavajuće za dalji postupak i shodno tome odrediti jednog ili više ponuđača s kojim će voditi pregovore, te nakon toga odlučiti o izboru ponuđača i konačnim uslovima kupoprodaje predmetnih nekretnina.
LOK MKF zadržava pravo da postupak po ovom javnom oglasu obustavi bez izbora ponuđača zbog nezadovoljavajućih ponuda ili iz drugih opravdanih razloga.

VIII. Način i rok za dostavljanje prijava

Prijava sa sadržajem iz tačke VI. ovog javnog oglasa dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS O PRODAJi NEKRETNINA“, preporučenom poštom na adresu: LOK MIKROKREDITNA FONDACIJA, 71000 Sarajevo, Skenderija 13.

Rok za dostavu prijava na ovaj javni oglas je 13.07.2018. godine.

Kontakt osoba za pregled nekretnina i uvid u dokumentaciju:

Amela Tabakovic,
email: a.veskovic@lok.ba
tel. 033/654-211 i 061/735-326

* * *


Ovdje možete preuzeti informativni prospekt: