Aktuelnosti

Aktuelnosti iz LOKa

04.05.2018.

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 3985/03/18 od 25.04.2018. godine, LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA

poslovna zgrada sa dvorištem i objektom s pomoćnim prostorijama,
ulica Skenderija br. 13. i 11. u Sarajevu

I. Prodavac

Prodavac nekretnina je LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo, sa sjedištem u ul. Skenderija br. 13, 71000 Sarajevo.

II. Predmet prodaje

Predmet prodaje zajedno su sljedeće nekretnine:

- poslovna zgrada u Sarajevu, ul. Skenderija br. 13, koja ima podrum, prizemlje i tri sprata, ukupne bruto površine prizemlja 240m2, ukupne neto površine svih pet etaža 1.020m2, sa dvorištem površine 203m2;

- objekat u Sarajevu, ul. Skenderija br. 11, u dvorištu iza poslovne zgrade, spratnosti P+1, koji čine četiri ranija stana (u prizemlju 37m2 i 34m2, na spratu 53m2 i 18m2), koji se sada koriste kao privremene pomoćne prostorije.

Zainteresirana lica mogu izvršiti pregled predmeta prodaje i uvid u vlasničku dokumentaciju, uz prethodnu najavu i dogovor sa ovlaštenim licem LOK MKF.

III. Početna cijena

Za navedene nekretnine kao predmet prodaje zajedno početna cijena iznosi 3.100.000 KM.
Ponude niže od navedene početne cijene neće biti razmatrane.

IV. Zakup nakon prodaje

LOK MKF je zainteresirana da nakon prodaje predmetnih nekretnina nastavi njihovo korištenje najmanje šest mjeseci, moguće i duže, po ugovoru o zakupu koji će zaključiti sa kupcem odmah nakon kupoprodaje, kao zaseban bez uračunavanja zakupnine u kupoprodajnu cijenu.

V. Pravo učešća

Pravo učešća po ovom javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

VI. Prijava na javni oglas

Prijava na ovaj javni oglas se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće:

(1) identitet ponuðača:
- za pravno lice puni naziv, adresa sjedišta, ime i prezime i svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje, e-mail adresa i broj telefona, kontakt osoba i broj telefona;
- za fizičko lice ime i prezime, adresa prebivališta, broj lične karte, e-mail adresa i broj telefona;
(2) izjavu da se podnosi ponuda za kupovinu nekretnina zajedno kako su navedene pod tačkom II. javnog oglasa;
(3) ponuðeni iznos i rok plaćanja kupoprodajne cijene;
(4) izjavu da se podnosi ponuda za zaključenje ugovora sa LOK MKF o zakupu predmetnih nekretnina odmah nakon kupoprodaje, kao zaseban bez uračunavanja zakupnine u kupoprodajnu cijenu;
(5) ponuðeni iznos zakupnine i rok trajanja ugovora o zakupu;
(6) izjavu spremnosti za pregovaranje o konačnim uslovima kupoprodaje i zakupa predmetnih nekretnina;
(7) rok važenja ponude u cjelini, koji ne može biti kraći od 30 dana po isteku dolje naznačenog roka za podnošenje prijava na javni oglas;
(8) potpis podnosioca, lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica, odnosno potpis fizičkog lica kao ponuðača.

VII. Depozit

Uz prijavu na oglas obavezno je priložiti dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 30.000,00 KM na račun LOK mikrokreditne fondacije Sarajevo broj 1011010000479410 kod Privredne banke Sarajevo.

Ponuðaču koji bude izabran za zaključenje ugovora o kupoprodaji uplaćeni depozit će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ukoliko isti odustane od zaključenja ugovora gubi pravo na povrat depozita.

Nakon izvršenog izbora ponuðača za zaključenje ugovora o kupoprodaji, ostalim ponuðačima će uplaćeni depozit biti vraćen.

VIII. Postupak po prijavama na javni oglas

LOK MKF će razmatranjem primljenih ponuda ocijeniti koje su zadovoljavajuće za dalji postupak i shodno tome odrediti jednog ili više ponuðača s kojim će voditi pregovore, te nakon toga odlučiti o odabiru najboljeg ponuðača i konačnim uslovima kupoprodaje i zakupa predmetnih nekretnina.
LOK MKF zadržava pravo da postupak po ovom javnom oglasu obustavi bez izbora najboljeg ponuðača zbog nezadovoljavajućih ponuda ili iz drugih opravdanih razloga.

IX. Način i rok za dostavljanje prijava

Prijava sa sadržajem iz tačke VI. i dokazom o uplaćenom depozitu iz tačke VII. ovog javnog oglasa dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS O PRODAJi NEKRETNINA“, preporučenom poštom na adresu: LOK MIKROKREDITNA FONDACIJA, 71000 Sarajevo, Skenderija 13.

Rok za dostavu prijava na ovaj javni oglas je 25.05.2018. godine.

Kontakt osoba za pregled nekretnina i uvid u dokumentaciju:

Amela Tabakovic,
email: a.veskovic@lok.ba
tel. 033/654-211 i 061/735-326

* * *


Ovdje možete preuzeti informativni prospekt: