Aktuelnosti

Aktuelnosti iz LOKa

17.10.2017.

JAVNI POZIV

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 9358/03/17 od 09.10.2017. godine, LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava sa izjavom interesa i preliminarnom ponudom za kupovinu
nekretnina u vlasništvu LOK MKF, poslovna zgrada sa dvorištem i objektom s pomoćnim
prostorijama, ulica Skenderija br. 13. i 11. u Sarajevu

I. LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo (LOK MKF) objavljuje da namjerava prodati nekretnine u svom vlasništvu, pod uslovima koje utvrdi prihvatljivim nakon prikupljanja preliminarnih ponuda i obavljenih pregovora sa ponuđačima, te ovim putem poziva zainteresirana pravna i fizička lica da podnesu prijave sa izjavom interesa i preliminarnom ponudom za kupovinu.

II. Predmet prodaje, odnosno kupovine zajedno su sljedeće nekretnine u Sarajevu:
- poslovna zgrada na adresi Skenderija 13, koja ima podrum, prizemlje i tri sprata, ukupne bruto površine prizemlja 240m2, ukupne neto površine svih pet etaža 1.020m2, sa dvorištem površine 203m2;
- objekat na adresi Skenderija 11, u dvorištu iza poslovne zgrade, spratnosti P+1, koji čine četiri ranija stana (u prizemlju 37m2 i 34m2, na spratu 53m2 i 18m2), koji se sada koriste kao privremene pomoćne prostorije.

III. Informativni prospekt sa osnovnim podacima i fotografijama predmetnih nekretnina u elektronskom obliku dostupan je na internet stranici www.lok.ba.
Zainteresirana lica mogu izvršiti pregled predmeta kupoprodaje i uvid u vlasničku dokumentaciju, uz prethodnu najavu i dogovor sa ovlaštenim licem LOK MKF.

IV. LOK MKF je zainteresirana da nakon prodaje predmetnih nekretnina nastavi njihovo korištenje najmanje šest mjeseci, moguće i duže, po ugovoru o zakupu koji će zaključiti sa kupcem istovremeno sa kupoprodajom, kao zaseban pravni posao bez uračunavanja zakupnine u kupoprodajnu cijenu.

V. Prijava na ovaj Javni poziv treba da sadrži:
(1) osnovne podatke o identitetu ponuđača (ime i prezime, adresa prebivališta fizičkog lica, odnosno firma i adresa sjedišta pravnog lica), osobi i podacima za kontakt;
(2) izjavu o zainteresiranosti za kupovinu nekretnina zajedno kako su navedene pod tačkom II. Javnog poziva;
(3) preliminarnu - okvirnu ponudu iznosa i roka plaćanja kupoprodajne cijene;
(4) izjavu spremnosti i okvirne uslove za zaključenje ugovora sa LOK MKF o zakupu predmetnih nekretnina nakon kupoprodaje, kao zasebnog pravnog posla bez uračunavanja zakupnine u kupoprodajnu cijenu;
(5) izjavu spremnosti za pregovaranje o konačnim uslovima kupoprodaje i zakupa predmetnih nekretnina;
(6) rok važenja izjave interesa i preliminarne ponude, koji ne može biti kraći od 30 dana po isteku dolje naznačenog roka za podnošenje prijava na Javni poziv.

VI. Prijava sa izjavom interesa i preliminarnom ponudom može sadržavati i zahtjev ponuđača za dodatne informacije i razjašnjenja, te LOK MKF može od podnositelja prijava tražiti dodatne podatke i objašnjenja.
LOK MKF neće uzeti u razmatranje prijave
koje ne uključuju kupovinu svih predmetnih nekretnina zajedno navedenih tačkom II. i mogućnost zakupa nakon kupoprodaje kako je navedeno tačkom IV. Javnog poziva.

VII. Objavljivanje ovog Javnog poziva ne obavezuje LOK MKF na prodaju, niti prijava sa izjavom interesa i preliminarnom ponudom obavezuje ponuđača na kupovinu predmetnih nekretnina.
LOK MKF će na osnovu primljenih
prijava sa izjavom interesa i preliminarnom ponudom ocijeniti da li su i koje od njih zadovoljavajuće, te shodno tome odrediti jednog ili više ponuđača koje će pozvati na pregovore o cijeni i drugim uslovima kupoprodaje i zakupa predmetnih nekretnina.
LOK MKF zadržava pravo da zbog nezadovoljavajućih prijava sa preliminarnom ponudom ili iz drugih opravdanih razloga obustavi postupak po Javnom pozivu.

VIII. Prijava sa sadržajem iz tačke V. Javnog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA KUPOVINU NEKRETNINA“, preporučenom poštom na adresu:
LOK MIKROKREDITNA FONDACIJA, 71000 Sarajevo, Skenderija 13.

Rok za dostavu prijava je 10. novembar 2017. godine.

Kontakt osoba za pregled nekretnina i uvid u dokumentaciju:
Amela Tabaković; email: a.veskovic@lok.ba; tel. 033/ 564-211


Ovdje možete preuzeti informativni prospekt:
Prethodna strana

خرید vpn