U skladu sa ukazanom potrebom, Mikrokreditna fondacija„LOK“  Sarajevo raspisuje:
 
OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos, na poziciju: KREDITNI SLUŽBENIK, puno radno vrijeme.
 
Lokacija posla: 
 • Regionalni ured Bihać –  1 izvršioc 

 Opis zadataka i odgovornosti:
 • Vrši promociju kreditnih proizvoda na terenu i u kancelarijama LOK MKF
 • Realizira plasman mikrokredita, uz procjenu rizika i kreditne sposobnosti klijenta, u skladu s propisanim procedurama.
 • Priprema dokumentaciju potrebnu za kreditni odbor i isplatu kredita, te vrši unos podataka u informatički sistem kreditnih operacija.
 • Odgovara kreditnom odboru za prijedlog na osnovu kojeg je donesena odluka o kreditnom plasmanu.
 • Arhivira kreditne dosijee i odgovara za njihovu ispravnost i kompletnost.
 • Vrši naplatu kredita i realizaciju opomena i instrumenata obezbjeđenja kredita.
 • Vrši dostavljanje ostale potrebne dokumentacije u skladu sa procedurama u Regionalni ured i nadležne službe LOK MKF.
 • Obavlja administrativne poslove po potrebi za terensku kancelariju.
 • Vrši blagovremeno izvještavanje pretpostavljenih i odgovara za zakonitost rada.
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
 • Da je državljanin BiH
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandiduje
 • Da nije osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak
Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:
 • SSS
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje  rada na računaru
 • Odlično poznavanje lokalne zajednice i spremnost za  rad na terenu
 • Izražene prodajne i komunikacijske vještine
 • Sklonost timskom radu
 • Radno iskustvo poželjno
Prijave sa molbom za prijem u radni odnos, kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova možete slati:
 • Putem e-maila na info@lok.ba
 • Poštom na adresu: LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo, Skenderija br 13., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na oglas za posao“

(OGLAS ističe 07.02.2023.)