--------2

Stambeni krediti

Stambeni krediti su specifični proizvodi LOK mikrokreditne fondacije koji su nastali kroz saradnju sa investitorima čiji su fondovi usmjereni na određenu cljnu grupu i posebne djelatnosti. Namjenjeni su fizičkim licima za unapređenje/adaptaciju/rekonstrukciju stambenog prostora i poboljšanje eneregetske efikasnosti.

LOK HOUSING

Krediti namjenjeni za uređenje stambenog prostora i povećanje eneregetske efikasnosti, za popravak, rekonstrukciju, adaptaciju, renoviranje, dogradnju, izgradnju, opremanje i kupovinu individualnih stambenih jedinica.

Visina kredita: 10.000 KM *
Rok otplate: 60 mjeseci
Grace period: NEMA
Provizija: 2%
NKS: 26,40% godišnje (fiksno)
EKS: 31,14%

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita uključujući i nominalnu kamatnu stopu (NKS) i njena visina ovisi od iznosa i roka otplate kredita, a obračunava se putem složenog kamatnog računa – obračun konformnom metodom. Razlika u izračunu EKS na području Federacije BiH/Distrikta Brčko i Republike Srpske proizilazi iz različite zakonske regulative koja definiše troškove koji ulaze u izračun EKS i ukupnih troškova kredita. U izračun EKS na području FBiH/DB ulazi naknada za obradu kredita. U izračun EKS u RS pored navedenih troškova ulaze još i svi drugi troškovi koji nastaju povodom korištenja kredita.

* Valutna klauzula: Ukoliko u toku trajanja ugovora dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR, Kreditor je ovlašten preostale obaveze korisnika kredita obračunati i iskaziti u EUR valuti prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključivanja ugovora, a korisnik kredita je dužan dalju otplatu vršiti u KM primjenjujući srednji kurs CBBiH za EUR na dan dospijeća, odnosno na dan uplate obaveze.