News

News from LOK

09.03.2020.

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 1955/03/20 od 27.02.2020. godine, Mikrokreditna fondacija „LOK“ Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA

I. Prodavac

Prodavac nekretnina je Mikrokreditna fondacija“LOK“ Sarajevo, sa sjedištem u Ul. Skenderija br. 13, 71000 Sarajevo.

II. Predmet prodaje i početna cijena

Predmet prodaje sa početnim cijenama su sljedeće nekretnine:

1. poslovni objekat u privredi sa zemljištem u Bijeljini, upisan u List nepokretnosti broj 599/2 i označen kao k.č. 1390 k.o. Patkovača, ukupne površine 2635 m2, s početnom cijenom od:

247.000 KM

2. poslovni prostor u privredi u Konjicu, upisan u ZK broj 1458, označen kao k.č. 157/E1 k.o. Konjic II, površine 159 m2, sa početnom cijenom:

79.120 KM

3. poslovni prostor u Bosanskom Petrovcu, upisan u p.l. broj 318 i označen kao k.č. 835 k.o. Petrovac-Grad, površine 63,26 m2, sa početnom cijenom:

40.940 KM

4. poslovni prostor u Bugojnu, Kancelarija 114 , površine 31,65 m2, kancelarija 115 površine 21,46 m2 i kancelarija 116 površine 22,62 m2, sve u Bugojnu u Upravnoj zgradi DD „Gorica“ sa početnom cijenom:

35.880 KM

5. poslovni prostor u Sanskom Mostu, poslovni prostor-kancelarija 2, upisana u KPU 16/2013, površine 13,10 m2 i poslovni prostor-kancelarija 3, upisana u KPU 17/2013, površine 27 m2,obje kancelarije označene kao k.č. 617/1 k.o. Sanski Most, sa početnom cijenom:

30.360 KM

6. zemljište u Trnovu, ukupne površine 24.670 m2, upisano u ZK uložak 681 i označeno kao k.č.1360, 1361, 1366, 1367 i 1373 k.o. Dejčići, sa početnom cijenom:

98.440 KM

7. stambeno poslovna zgrada u Bijeljini upisana u ZK uložak 255 označena kao k.č. 3431/0 k.o. Bijeljina 1 (okućnica, dvorište i stambeno-poslovna zgrada) ukupne površine 474 m2 i ZK uložak 7923 označena kao k.č. 3431/0 E1 k.o. Bijeljina 1 (stambeno-poslovna zgrada, poslovni prostor u privredi, trosoban stan, jednosoban stan) ukupne površine 1214 m2, sa početnom cijenom od:

464.600 KM

Ponude niže od navedenih početnih cijena pojedinih nekretnina neće biti razmatrane.

III. Pravo učešća

Pravo učešća po ovom javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

IV. Prijava na javni oglas

Prijava na ovaj javni oglas se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće:

(1)- za pravno lice puni naziv, adresa sjedišta, ime i prezime i svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje, e-mail adresa i broj telefona, kontakt osoba i broj telefona;
- za fizičko lice ime i prezime, adresa prebivališta, e-mail adresa i broj telefona;
(2) izjavu da se podnosi ponuda za kupovinu jedne ili više nekretnina navedenih pod tačkom II. javnog oglasa, sa tačnim naznačenjem nekretnine/a za koju/e se daje ponuda;
(3) ponuđeni iznos i rok plaćanja kupoprodajne cijene;
(4) rok važenja ponude u cjelini, koji ne može biti kraći od 30 dana po isteku dolje naznačenog roka za podnošenje prijava na javni oglas;
(5) potpis podnosioca, lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica, odnosno potpis fizičkog lica kao ponuđača.

V. Postupak po prijavama na javni oglas

Nakon isteka roka za dostavu ponuda LOK MKF će ocijeniti koje ponude su zadovoljavajuće za dalji postupak.
Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene.
LOK MKF zadržava pravo da postupak po ovom javnom oglasu obustavi bez izbora ponuđača zbog nezadovoljavajućih ponuda ili iz drugih opravdanih razloga.

VI. Način i rok za dostavljanje prijava

Prijava sa sadržajem iz tačke IV. ovog javnog oglasa dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA“, na protokol prodavca ili preporučenom poštom na adresu: MIKROKREDITNA FONDACIJA “LOK”, 71000 Sarajevo, Skenderija 13.

Rok za dostavu prijava na ovaj javni oglas je 06.04.2020. godine.

VII. Vrijeme i način razgledanja nekretnina i uvid u dokumentaciju

Zainteresirana lica mogu izvršiti pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju, uz prethodnu najavu i dogovor sa ovlaštenim licem LOK MKF.

Kontakt osoba za pregled nekretnina i uvid u dokumentaciju:

Amela Tabakovic,
email: a.veskovic@lok.ba
tel. 033/654-211 i 061/735-326

* * *
08.04.2019.