OBAVJEŠTENJE KLIJENTIMA

o privremenim mjerama za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” za klijente LOK MKF Sarajevo

Poštovani klijenti,

Na osnovu relevantnih odluka Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije bankarstvo RS o privremenim mjerama za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja “COVID-19”, LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo donijela je Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” za klijente LOK MKF na području FBiH i Program posebnih mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” za klijente LOK mikrokreditne fondacije Sarajevo u Republici Srpskoj.

Obaveze su potraživanja LOK MKF od klijenta nastala po osnovu ukupnog iznosa dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate, naknade i ostali prateći troškovi koji nastaju po mikrokreditnim ugovorima.

Klijenti LOK MKF su fizička ili pravna lica čija je kreditna sposobnost usljed negativnog utjecaja epidemije virusnog oboljenja COVID-19 pogoršana, odnosno čiji su izvori za otplatu smanjeni i time klijentu onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema LOK MKF.

Posebne mjere su mjere privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja obaveza, restrukturiranja obaveza ili druge olakšice koje imaju za posljedicu modifikaciju kreditnih obaveza koju je LOK MKF odobrila klijentima zbog okolnosti koje mogu dovesti do otežanog izmirenja njihovih obaveza prema LOK MKF, uz poduzimanje svih ostalih mjera za upravljanje kreditnim rizikom radi ublažavanja negativnih posljedica na kreditnu sposobnost klijenta, održivost njegovog poslovanja i poslovanja LOK MKF.

LOK MKF može prije definisanja primjerenog modaliteta klijentu odobriti privremeni moratorij do ukidanja proglašenja stanja „Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanje primjerenog modaliteta za klijenta, pri čemu privremeni moratorij ne utiče na trajanje ugovorenog moratorija kao posebne mjere.

LOK MKF može odobriti klijentima sljedeće posebne mjere:

  1. moratorij, odnosno odgodu u otplati obaveza;
  2. uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kredita na period od najduže šest mjeseci,u slučaju kredita koji se otplaćuje anuitetno;
  3. produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno;
  4. produženje roka dospijeća obaveze sa jednokratnim dospijećem na period od najduže šest mjeseci;
  5. odobravanje dodatnog iznosa mikrokredita za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću.

 

Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju posebnih mjera, na osnovu zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, na osnovu kojih je LOK MKF procijenila da će odobrene mjere omogućiti klijentu da u narednom periodu uredno izmiruje svoje obaveze prema LOK MKF.

Moratorij predstavlja odgodu plaćanja obaveza i kao posebna mjera u okviru modaliteta može se ugovarati u trajanju do 12 mjeseci za klijente u FBiH odnosno do 6 mjeseci za klijente u RS. U toku trajanja ugovorenog moratorija kao posebne mjere, LOK MKF ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja, a nominalna kamatna stopa i sve naknade mogu biti maksimalno 75% prethodno ugovorenih.

Modifikacija ugovorenih obaveza predstavlja ugovorom regulisano novo potraživanje kojim su zamijenjene postojeće obaveze klijenata, što može uključivati produženje roka otplate glavnice i/ili kamate, smanjenje kamatne stope, otpis dijela potraživanja, odobravanje novih kreditnih sredstava ili druge bitne promjene ugovornih uslova kojima se olakšava položaj klijenta.

U okviru primjene posebnih mjera, kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom. U toku trajanja ugovorenog grejs perioda kao posebne mjere, nominalna kamatna stopa i sve naknade mogu biti maksimalno 75% prethodno ugovorenih. Prilikom ugovaranja posebnih mjera, LOK MKF neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom kreditnih obaveza. Za promjene prvobitno ugovorenih uslova kredita LOK MKF je u obavezi pribaviti saglasnost svih ostalih ugovornih strana u kreditnom poslu.

Posebne mjere LOK MKF može provoditi po zahtjevu klijenta ili njihovo korištenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju, imajući u vidu nepovoljne direktne i/ili indirektne ekonomske posljedice uzrokovane pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“.

Prije odobrenja posebnih mjera LOK MKF je dužna da klijente upozna sa mogućnostima korištenja istih, svim uslovima i efektima mjera (ponuda), a klijenti su dužni izjasniti se o ponudi i dostaviti prihvat ponude ako istu prihvataju. Prihvatanje ponude smatrat će se izjavom volje klijenta za zaključenje novih uslova finansiranja, koja u vanrednim okolnostima izazvanim pojavom „COVID-19“ može privremeno, do sticanja uslova za pribavljanje originalnog dokumenta, biti prihvaćena u elektronskoj formi.

Ukoliko LOK MKF procijeni da klijent neće biti u mogućnosti dati odgovor na ponudu zbog tehničkih ili drugih prepreka, LOK MKF može aktivirati privremeni moratorij, uz obavezu naknadnog informisanja istog i dokumentovanje razloga za takvo postupanje. U slučaju kada u toku trajanja privremenog moratorija LOK MKF sa klijentom ne stupi u kontakt i/ili ne uspije ugovoriti primjenu posebnih mjera, LOK MKF će biti prinuđena da nakon isteka privremenog moratorija kreditne obaveze klijenta smatra dospijelim. Ako u tom trenutku klijent kasni sa plaćanjem obaveza LOK MKF će postupati u skladu sa važećim ugovorom o kreditu i definisanim procedurama za kredite u kašnjenju sa otplatom.

Zahtjev za odobrenje posebnih mjera moguće je podnijeti u digitalnom i pisanom obliku. Link-ovi su navedenu na kraju ovog teksta, a također su dostupni i na našim zvaničnim društvenim mrežama/kanalima: Facebook, Instagram i Viber. Zahtjev u pisanom obliku možete popuniti i poslati na e-mail adresu: cov@lok.ba ili dostaviti u Vama najbližu kancelariju LOK MKF.

Uz zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju koja dokazuje razloge pogoršanja sposobnosti otplate (npr. dokaz o ostanku bez posla/vlastiti ili supružnika, dokaz o smanjenju prihoda/vlastitih ili supružnika, ostalo).

LOK MKF će vam se javiti sa povratnom informacijom nakon obrade vašeg zahtjeva.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti vama najbližoj organizacionoj jedinici LOK MKF. Adrese kancelarija i kontakt podatke možete pronaći na sljedećem link-u: Adrese kancelarija LOK MKF

Posebnim aktom će se utvrditi privremene mjere za klijente LOK MKF na području Republike Srpske, u skladu sa Odlukom o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/20).

Zahtjev “COVID – 19” – digitalni oblik (možete popuniti putem mobilnog telefona ili kompjutera): Zahtjev Digitalni Oblik

Zahtjev “COVID – 19” – pisani oblik:

 

LOK mikrokredina fondacija

Sarajevo